Algemene voorwaarden

Uitvoering opdracht

 1. De door de behandelend advocaat in verband met de opdracht te verrichten werkzaamheden beogen tot het beoogde resultaat te leiden.
 2. De behandelend advocaat zal zich inspannen om dit resultaat te bereiken maar garandeert niet, dat dit resultaat zal worden bereikt.
 3. De behandelend advocaat zal de opdracht persoonlijk uitvoeren [1]. Bij de uitvoering van de werkzaamheden zal de behandelend advocaat zich alleen door uw belang laten leiden, zulks met inachtneming van de geldende regelgeving, waaronder de gedragsregels voor advocaten, verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Daarbij zal de behandelend advocaat handelen op een wijze als van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht. Indien de behandelend advocaat het verantwoord en/of wenselijk acht, dat deze zich bij de uitvoering van de werkzaamheden door anderen (deurwaarder uitgezonderd) laat bijstaan, dan zal de behandelend advocaat dat niet doen dan na van u verkregen toestemming.
 4. De behandelend advocaat zal u op de hoogte houden van de ontwikkelingen, voortgang en wijzigingen in de zaak.

Opzeggen opdracht

 1. U kunt de opdracht steeds opzeggen.
 2. De behandelend advocaat kan de overeenkomst niet opzeggen, tenzij wegens gewichtige redenen en hij/zij op redelijke gronden niet bereid is de opdracht volgens uw wensen uit te voeren.

In beide gevallen, zal de behandelend advocaat op basis van de bestede uren een einddeclaratie zenden.

Financiële afspraken

 1. Het honorarium bedraagt € 225,- per uur, exclusief belaste en onbelast verschotten en omzetbelasting. Verschotten zijn de voor u door mij gedane uitgaven, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, salaris advocaat en dossierkosten (porti, telefoon, telefax fotokopieën en dergelijke). De dossierkosten bedragen 6% van het geldende uurtarief.
 2. De behandelend advocaat zal u tijdig waarschuwen indien het honorarium een bedrag van € —–,—–  exclusief verschotten en omzetbelasting dreigt te gaan overschrijden. In dat geval zullen u en hij/zij overleg hebben over de voortzetting of een tussentijdse beëindiging van de opdracht. Het resultaat van dit overleg zal schriftelijk aan u worden bevestigd. Indien u niet binnen 5 dagen na de ontvangst van bedoelde schriftelijke bevestiging op de inhoud daarvan heeft gereageerd, wordt die geacht een juiste weergave te zijn van het resultaat van bedoeld overleg.
 3. U ontvangt per (tijdseenheid) een declaratie voor de door de behandelend advocaat verrichte werkzaamheden inclusief de door hem/haar voor u gedane uitgaven.
 4. De declaraties dienen door u binnen 8 dagen te zijn voldaan, zonder aftrek, korting of verrekening.
 5. Indien u de declaraties niet (tijdig) voldoet, komen alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten te uwen laste.
 6. In het voorkomende geval dat er onder toevoeging wordt gewerkt, zal een aanvraag voor een toevoeging worden ingediend bij de Raad voor de Rechtsbijstand. U stelt de behandelend advocaat alle stukken ter hand die daarvoor benodigd zijn. De Raad voor de Rechtsbijstand stelt de door u te betalen eigen bedrage vast. De wijze van inning van deze eigen bijdrage zal nader met u worden overeengekomen.

Overigens bent u naast de eigen bijdrage verschuldigd: griffierecht, deurwaarderskosten, eventuele kosten van getuigen / deskundigen, uittreksels uit de openbare registers, telegrammen en internationaal gebruik van telex, telefax en telefoon.

Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de behandelend advocaat voor eventuele beroepsfouten is in zijn totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de (beroeps-) aansprakelijkheidsverzekering van het kantoor wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico.
 2. Indien om welke reden ook geen uitkering krachtens de in het eerste lid van dit artikel bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot eenmaal het door mij in de desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag exclusief verschotten en omzetbelasting.

Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur

 1. Het kantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. De klachtenregeling ligt ter inzage op het kantoor en beschrijft de interne klachtenprocedure. Deze procedure houdt in dat u uw klachten eerst aan de behandelend advocaat kenbaar maakt. Slaagt de behandelend advocaat er niet in uw klachten te verhelpen, dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van deze opdracht, exclusief alle declaratiegeschillen, worden door deze commissie beslecht overeenkomstig een eigen reglement, dat eveneens op het kantoor ter inzage ligt. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet dat reglement in een bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door het kantoor wendt tot de gewone rechter.
 2. Declaratiegeschillen worden beslecht door de Rechtbank Oost-Brabant, met uitzondering van die gevallen waarin dwingend een andere rechter is voorgeschreven.
 3. Voor meer informatie over de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur verwijs ik u naar de site klikt u hier.
 4. De toepasselijkheid van het reglement van de Geschillencommissie Advocatuur komt in het voorkomende geval tot stand door ondertekening van deze checklist.

Toepasselijk recht

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

[1] Met dien verstande dat hij/zij zijn/haar werkzaamheden door een kantoorgenoot mag laten uitvoeren