Category

Nieuws

Wetsvoorstel herziening partneralimentatie

By Nieuws

Het gewijzigde wetsvoorstel tot wijziging van de wet op de partneralimentatie is op 11 juni 2018 door leden van de Tweede Kamer ingediend. De boodschap is helder: het recht op partneralimentatie moet worden verkort! In de kern komt de voorgestelde regeling nu op het volgende neer. De maximale termijn waarover partneralimentatie verschuldigd is, wordt verlaagd van twaalf naar vijf jaar. Er zijn twee uitzonderingen op deze hoofdregel: Huwelijken die langer dan 15 jaar hebben geduurd, waarbij de alimentatiegerechtigde (de ontvanger) ten hoogste tien jaren jonger is dan de toepasselijke AOW- leeftijd, kan de partneralimentatie maximaal tien jaar duren (tot het bereiken van de AOW-leeftijd). Huwelijken met kinderen onder de 12 jaar; In dat geval blijft de maximale duur van partneralimentatie twaalf jaar. Via deze link kunt u de uitgebreide toelichting door de initiatiefnemers (PVDA,VVD en D66)  op het wetsvoorstel lezen. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34231/kst-34231-9?resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4

Lees verder

Nieuw! Whatsapp

By Nieuws

Van Boxtel Advocaat heeft een extra service! Het is nu mogelijk om via de website middels de whatsapp-plugin uw (korte) vragen aan ons voor te leggen. De advocaat, de heer Van Boxtel zal u zo spoedig mogelijk van een reactie voorzien. Makkelijk en snel!  

Lees verder

Indexering alimentatie per 01 januari 2018

By Nieuws

Voor 2018 is het indexeringspercentage vastgesteld op 1,5 %. Met ingang van 01 januari 2018 wordt de door u te ontvangen of te betalen alimentatie dus verhoogd met 1,5 %. De indexering geldt zowel voor de kinderalimentatie als de partneralimentatie. Over deze verhoging is het niet noodzakelijk dat u afspraken heeft gemaakt met uw ex-partner. De alimentatie wordt jaarlijks  van rechtswege geïndexeerd. De alimentatiebedragen gaan dus ieder jaar automatisch omhoog. De advocaten van Van Boxtel Advocaten hebben ruime ervaring met zowel kinder- als partneralimentatie. Mocht u vragen hebben over dit onderwerp of onze bijstand wensen, neemt u dan gerust contact met ons op.

Lees verder

Vrije advocaatkeuze nog verder verruimd!

By Nieuws
Vrije advocaatkeuze nog verder verruimd! Het Europese Hof van Justitie heeft op 07 april 2016 uitspraak gedaan in twee zaken uit Nederland, dit naar aanleiding van prejudiciële vragen van de Hoge Raad. De Hoge Raad vroeg zich af of de vrije advocaatkeuze ook heeft te gelden in ontslagprocedures bij het UWV en bestuursrechtelijke bezwaarprocedures. Het Europese Hof van Justitie heeft deze vragen bevestigend beantwoord. Dit heeft dus tot gevolg dat verzekerden ook recht hebben op een advocaat naar keuze in geval van procedures bij het UWV en bestuursrechtelijke bezwaarprocedures. In iedere rechtsbijstandverzekering moet staan vermeld dat als een advocaat of andere vertegenwoordiger wordt gevraagd namens een verzekerde op  te treden, die verzekerde vrij is om te kiezen wie.
Lees verder

Onvoldoende inzicht in financiële positie: afwijzing wijzigingsverzoek alimentatie ?!

By Nieuws

Het Hof Amsterdam heeft op 13 januari 2015 uitspraak gedaan ten aanzien van verzoek van de man om zijn reeds eerder door de rechtbank vastgestelde alimentatieverplichting (partneralimentatie én kinderalimentatie) te wijzigen wegens wijzigingen in de financiële positie. De man is directeur-grootaandeelhouder van een holding waaruit hij sinds 2009 geen inkomsten meer ontvangt en waarvan de activiteiten sindsdien stilliggen. Hij heeft verder een rekening-courantschuld aan de holding. Het verzoek van de man is echter afgewezen, omdat de man heeft nagelaten voldoende inzicht te verschaffen in zijn financiële positie waaruit het Hof Amsterdam kon afleiden dat hij niet meer gehouden kon worden aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. De man heeft tegen deze uitspraak van het Hof cassatie ingesteld. De Hoge Raad heeft op 29 januari 2016 het beroep van de man verworpen. De essentie van deze uitspraak is dat wanneer een alimentatieplichtige een beroep op de wijziging van omstandigheden doen omdat hij niet meer aan zijn betalingsverplichting kan voldoen dat het van belang is dat voldoende aannemelijk gemaakt worden dat er geen draagkracht is om de vastgestelde bijdragen te voldoen. Het hof acht het begrijpelijk en ook acceptabel dat de man in de periode nadat het slechter ging met zijn bedrijf, door…

Lees verder

Wet Werk en Zekerheid: Termijn voor vernietiging van het ontslag op staande voet

By Nieuws

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is het nodige veranderd ten opzichte van het oude arbeidsrecht (vóór 01 juli 2015). De termijn waarbinnen de werknemer het ontslag op staande voet kan vernietigen is hiervan een voorbeeld. Onder het oude arbeidsrecht had een werknemer zes maanden! de tijd voor deze rechtshandelingen en werd volstaan met het versturen van een brief waarin men kenbaar kon maken het niet eens te zijn met het ontslag welke op staande voet door de werkgever is gegeven. Sinds de invoering van de WWZ dient een werknemer die op staande voet is ontslagen en dit wil aanvechten, vernietiging van het ontslag te verzoeken bij de kantonrechter binnen twee maanden na de datum van het ontslag. Bovendien dient de werkgever binnen de hiervoor genoemde termijn van twee maanden een verzoek te hebben ingediend bij de kantonrechter. Dit verzoek mag overigens niet in een kort geding bij dagvaarding worden gevorderd, maar bij verzoekschrift aan de kantonrechter. Een brief waarin de nietigheid van het ontslag wordt ingeroepen zal derhalve niet het gewenste resultaat opleveren. Voor de werknemer is dit derhalve een ingrijpende wijziging. Het is dus van belang  dat er door de werknemer snel gehandeld wordt en…

Lees verder

De Hoge Raad beslist: “Kindgebonden budget vermindert niet behoefte aan kinderalimentatie

By Nieuws

Het was een roerige tijd binnen de familierechtpraktijk. De aanleiding hiervoor was een aanbeveling ter zake het kindgebonden budget, welke was gedaan door de Expertgroep Alimentatienormen. De aanbeveling hield in dat het kindgebonden budget inclusief de alleenstaande ouderkop geheel in mindering moest worden gebracht op de behoefte van het kind. De ouders droegen naar rato van hun draagkracht bij in de behoefte. Dit leidde er toe dat er vaak een lagere behoefte resteerde. In sommige gevallen dekte het kindgebonden budget de gehele behoefte! Dit had weer tot gevolg dat er geen of een stuk minder kinderalimentatie werd betaald. Het zal duidelijk zijn dat er flink is gediscussieerd over de vraag of deze aanbeveling redelijk was en in de praktijk leidde tot rechtsonzekerheid. Op 09 oktober 2015 is daar een einde aangekomen. De Hoge Raad heeft op voormelde datum antwoord gegeven op de prejudiciele vragen van het Gerechtshof Den Haag. De kern van de vragen van het Hof betrof de wijze waarop het kindgebonden budget en de daarvan deel uitmakende alleenstaande ouderkop in aanmerking diende te worden genomen bij de berekening van de kinderalimentatie. De Hoge Raad heeft beslist dat het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop niet in aanmerking dient…

Lees verder

Welkom op onze nieuwe website

By Nieuws

De website van Van Boxtel Advocaten is vernieuwd en staat sinds vandaag online. Met trots presenteren wij u een modern en fris uiterlijk, up-to-date informatie en een duidelijke structuur en navigatie. Ontdek op wat voor rechtsgebieden wij u van dienst kunnen zijn, kom meer te weten over ons kantoor en onze advocaten of neem vrijblijvend contact met ons op. Intussen blijven we onze website verder ontwikkelen. Zo willen we u op de hoogte houden van ons laatste nieuws door middel van dit blog dat bijgehouden zal worden door onze advocaten. Binnenkort kunt u hier het eerste blog lezen. Mocht u na het bezoeken van onze website nog vragen of suggesties hebben, laat u ons dat gerust weten. Wij hopen dat u als bezoeker makkelijk en snel de juiste informatie vindt.

Lees verder